Shri Bikram Keshari Arukha (Hon'ble Cabinet Minister)

G.Mathi Vathanan, IAS (Principal Secretary)